O NAS

MURAMAR smo okolju prijazno podjetje, ki se razvija v skladu s principi ekoturizma. Posledice uničevanja okolja se kažejo že danes in zato smo zaskrbljeni za prihodnost. Želimo, da bi naslednje generacije lahko doživljale naravo na isti način, kot je to omogočeno nam.

Poudarjamo in promoviramo pomembnost aktivnega življenja, ohranjanja okolja in človekove povezanosti z naravo in spodbujamo blaginjo lokalnega prebivalstva.

Ekoturizem raje kot na količino turistov prisega na kvaliteto. Poleg tega, da ozavešča popotnika okoljskih problemih, ekoturizem krepi gospodarski razvoj lokalnih skupnosti. Neguje tudi spoštovanje do različnih kultur in človekovih pravic. Pomemben del ekoturizma sta tudi ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti skozi zaščito ekosistemov in promocija trajnostne uporabe biodiverzitete s pomočjo zagotavljanja delovnih mest. Ekoturizem je izkušnja, ki popotnika bogati z novimi znanji o načinih življenja na planetu.

Turistična ponudba, ki se opredeljuje kot ekoturizem, mora upoštevati nekaj osnovnih načel ekoturizma.

Paziti mora, da s svojo dejavnostjo ne posega v naravo ali kulturo, v kateri se nahaja, graditi mora odgovoren odnos do narave in kulture, zagotoviti pozitivne odnose med obiskovalci in gostitelji, zagotoviti finančne koristi za lokalno prebivalstvo ter povečati občutljivost gostitelja s politično, okoljsko in družbeno klimo države, v kateri se nahaja. Ekoturizem se osredotoča na posameznikovo prostovoljstvo, osebnostno rast in odgovornost do okolja. Odgovoren ekoturizem temelji na programih, ki kolikor je mogoče, zmanjšajo negativne vplive turizma na okolje. Pravi ekoturizem deluje po načelih recikliranja ter varčevanja z energijo in vodo.

Simona & Denis CIZAR

…………………………………………………………………..

(EN)

ABOUT US

MURAMAR is an environment-friendly company that develops itself in accordance with the ECOTOURISM principles. The consequences of destroying the environment are visible already today and that is why we are concerned about the future. Our wish is to enable the next generations to be able to enjoy in the nature in the same way we can.

We point out and promote the importance of an active lifestyle, preservation of environment and a man’s connection with the nature, and at the same time stimulate the welfare of the local population.

Ecotourism promotes quality over quantity of tourists. Besides raising awareness on environmental problems among travellers, ecotourism also strengthens the economic development of local communities. It nourishes respect towards different cultures and human rights. A vital part of ecotourism is the preservation of biological and cultural diversity by protecting the ecosystem and the promotion of permanent biodiversity by providing jobs. Ecotourism is an experience that enriches the traveller with a new knowledge about the different lifestyles on the planet.

A tourist offer that describes itself as ecotourism must comply with a few basic ecotourism principles.

It must not interfere with nature and culture, it must guarantee positive relations between visitors and hosts, it must provide financial benefits for the local population and raise the visitor’s awareness of the political, environmental and social situation of the country he or she is visiting. Ecotourism focuses on individual’s voluntarism, personal growth and environmental responsibility. Responsible ecotourism is based on programmes that reduce the negative effects of tourism on the environment as much as possible. True ecotourism follows the principles of recycling, as well as energy and water savings.

Simona & Denis CIZAR


Arhiv